Category Archives: Presentations

ǔजã हा वाǒष[क योजना (सव[साधारण) सन 2016-17 अंतग[त मंजूर करÖ यात आलेãया कामांची तालुकािनहाय यादȣ

DPC Sann.List Nanded District 2016-17

रस्त्यांच्या कामाची मंजूर यादी 2013-14

Presentation on :

निवडक योजनांचा मूल्यमापन अहवाल

Presentation on :

नाविन्यपूर्ण योजना

Presentation on :

जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण(2013-14) प्रगती अहवाल

Presentation on :

आराखडा 2014-15

Presentation on :

अनुसूचित जाती उपयोजना

Presentation on :

आदिवासी उपयोजना

Presentation on :

अनुपालन अहवाल

Presentation on :

State Level Meeting PPT (171.96 Cr)

 

 

 

P1

Click to Open PDF : State level meeting ppt 1 (171.96 Cr)

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME