Category Archives: Reports

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2016-17 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या कामांची यादी

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण)  सन 2016-17 अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आलेल्या कामांची यादी

डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन 2016-17

डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना सन 2016-17

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2016-17 अंतर्गत प्र.मा. प्रदान करण्यात आलेली कामांची यादी

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2016-17 अंतर्गत प्र.मा. प्रदान करण्यात आलेली कामांची यादी

DPC Final All Work Feb.17 End

ǔजã हा वाǒष[क योजना (सव[साधारण) सन 2016-17 अंतग[त मंजूर करÖ यात आलेãया कामांची तालुकािनहाय यादȣ

DPC Sann.List Nanded District 2016-17

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१५-१६ रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रदान करण्यात आलेली रस्त्यांची कामे

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन २०१५-१६ रस्ते विकास कार्यक्रमांतर्गत प्रदान करण्यात आलेली रस्त्यांची कामे

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान केलेल्या कामांची यादी सन 2015-16

images

 जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) मधील योजनेंतर्गत प्रशासकीय मान्‍यता प्रदान केलेल्या कामांची यादी सन 2015-16

 

Plan 2015-16

images

Plan 2015-16 Final

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.अनु.जाती उपयो. (एससीपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

images

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.अनु.जाती उपयो. (एससीपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.आ.उपयो. (टीएसपी/ओटीएसपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

images

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.आ.उपयो. (टीएसपी/ओटीएसपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.यो. (सर्वसाधारण) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

images

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.यो. (सर्वसाधारण) सन 2014-15  माहे जानेवारी, 2015

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME