Category Archives: Reports

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.अनु.जाती उपयो. (एससीपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.अनु.जाती उपयो. (एससीपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.आ.उपयो. (टीएसपी/ओटीएसपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.आ.उपयो. (टीएसपी/ओटीएसपी) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.यो. (सर्वसाधारण) सन 2014-15 माहे जानेवारी, 2015

मासीक प्रगती अहवाल जि.वा.यो. (सर्वसाधारण) सन 2014-15  माहे जानेवारी, 2015

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2014-15 अंतर्गत मंजूर रस्‍त्‍यांची यादी

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2014-15 अंतर्गत मंजूर रस्‍त्‍यांची यादी

 

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2013-14 अंतर्गत मंजूर रस्‍त्‍यांचे कामे

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2013-14 अंतर्गत मंजूर रस्‍त्‍यांचे कामे 

 

अतिवृष्‍टी व पुरपरिस्‍थीत करावयाच्‍या उपयोजनेंतर्गत मंजूर करण्‍यात आलेली कामे सन 2013-14

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना अ उपयोजना बाह्य क्षेत्र २०१३-१४ माहे सप्टेंबर, २०१३ अखेर खर्चाचा अहवाल ( शिर्षनिहाय – गोषवारा )

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना अ उपयोजना बाह्य क्षेत्र २०१३-१४ माहे सप्टेंबर, २०१३ अखेर खर्चाचा अहवाल ( शिर्षनिहाय – गोषवारा )

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना अ उपयोजना बाह्य क्षेत्र २०१३-१४ माहे सप्टेंबर, २०१३ अखेर खर्चाचा अहवाल ( उपशिर्ष निहाय – गोषवारा )

जिल्हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना अ उपयोजना बाह्य क्षेत्र २०१३-१४ माहे सप्टेंबर, २०१३ अखेर खर्चाचा अहवाल ( उपशिर्ष निहाय – गोषवारा )

अनुसूचित जाती उपयोजनेंअंतर्गत निधीचा आढावा उपशिर्ष निहाय – गोषवारा ऑगस्ट २०१३

अनुसूचित जाती उपयोजनेंअंतर्गत निधीचा आढावा उपशिर्ष निहाय – गोषवारा ऑगस्ट २०१३

उपशिर्ष निहाय – गोषवारा विवरणपत्र डी-१ (August 213)

उपशिर्ष निहाय – गोषवारा विवरणपत्र डी-१

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions