दृष्टिक्षेपात नांदेड जिल्हा

अ.क्र. बाब परिमाण नांदेड महाराष्ट्र
प्राकृतिक रचना

 

 

 

क्षेत्रफळ चौ.किमी. १०५०२ ३०७५८३
भौगोलिक स्थान  १) उत्तर अक्षांश अंश १८.१५  १९.५५ १६.४  २२.१
२) पूर्व रेखांश अंश ७७.७  ७८.१५  ७२.६  ८०.९
प्रशासकीय रचना

 

 

 

महसूल उपविभाग संख्या  
तालुके संख्या १६ ३५५
पंचायत समिती संख्या १६ ३५१
महानगरपालिका संख्या २३
नगरपरिषदा संख्या १२ २२१
नगर पंचायती संख्या  ५
ग्रामपंचायती संख्या १३०९ २७९०६
एकात्मिक ग्रा.वि.प्रकल्प संख्या  
गांवे संख्या १५७५ ४३७११
पैकी निर्जन गांवे संख्या ७५ २६१६
पोलीस ठाणी संख्या ३६  
पोलीस औट पोष्ट संख्या २१  
लोकसंख्या २०११

 

 

 

एकूण लोकसंख्या हजारात ३३५७ ११२३७३
ग्रामीण लोकसंख्या हजारात २४४३ ६१५४५
नागरी लोकसंख्या हजारात ९१४ ५०८२८
अनुसूचित जातीची लोकसंख्या (२००१) हजारात ४९८ ९८८२
एकूण लोकसंख्याशी प्रमाण टक्के १७.३२ १०.२०
अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या (२००१) हजारात २३४ ८५७७
एकूण लोकसंख्येशी प्रमाण टक्के ८.१२ ८.८५
एकूण पुरूष  २०११ हजारात १७३३ ५८३६१
एकूण स्त्रिया  २०११ हजारात १६२४ ५४०१२
प्रतिहजार पुरूषामागे स्त्रिया २०११ हजारात ९३७ ९२५
लोकसंख्येची घनता प्रती चौ.किमी. २०११ संख्या ३१९ ३६५
साक्षरतेचे प्रमाण 

 

 

 

साक्षरतेमध्ये जिल्ह्याचा राज्यात क्रमांक क्रमांक २७ १२
एकूण साक्षरता टक्के ७६.९४ ८२.९१
एकूण पुरूष साक्षरता टक्के ८६.६२ ८९.८२
एकूण स्त्री साक्षरता टक्के ६६.६८ ७५.४८
ग्रामीण साक्षरता टक्के ७४.०६ ७७.०९
नागरी साक्षरता टक्के ८४.५५ ८९.८४
अ.क्र. बाब परिमाण नांदेड महाराष्ट्र
कृषी (अस्थाई) २००७०८

 

 

 

भौगोलिक क्षेत्र हजार हेक्टर १०३३ ३०७५८
जंगलव्याप्त क्षेत्र त्याची भौगोलिक क्षेत्राशी टक्केवारी 

हजार हेक्टर

टक्के

९२

८.९५

५२१४

१६.९४

बिगरशेती वापराखालील जमीन हजार हेक्टर २५ १४४३
पडीत लागवडीलायक नसलेली जमीन हजार हेक्टर ३३ १७२९
कायम गुरेचरण आणि इतर हजार हेक्टर ३८ १२४२
झाडेझुडपाखालील जमीन हजार हेक्टर २५०
लागवडी योग्य परंतु पडीक जमीन हजार हेक्टर ३२ ९१७
पडीत जमीन

 

 

 

चालू पड हजार हेक्टर ५२ १३७३
इतर पड हजार हेक्टर ४२ ११८९
पिकाखालील क्षेत्र २००५०६

 

 

 

एकूण पिकाखालील क्षेत्र हजार हेक्टर ८२९ २२६१२
दुसोरा क्षेत्र हजार हेक्टर ११८ ५२११
निव्वळ ओलित क्षेत्र हजार हेक्टर ६७ ३३२१
एकूण ओलित क्षेत्र हजार हेक्टर ९० ४०५०
सहकार (२०११)

 

 

 

सहकारी संस्था संख्या ४०३२ २२४३०६
प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था संख्या ९८० २१४५१
सभासद संख्या        संख्या हजारात ३९२ १५०१७
जलसिंचन  २०१०

 

 

 

मोठे प्रकल्प लाभक्षेत्र

संख्या

हजार हेक्टर

१०२

८६

२६७२

मध्यम प्रकल्पलाभक्षेत्र

संख्या

हजार हेक्टर

१०

३९

२५८

८५३

लघु प्रकल्प (राज्यक्षेत्र) लाभक्षेत्र हजार हेक्टर १९ १२९९
सिंचन विहीरीखाली भिजणारे क्षेत्र संख्या हजार हेक्टर ४१ १११५
१० उद्योग

 

 

 

नोंदणीकृत कारखाने संख्या ३५२ ४१९३८
नोंदणीकृत (उत्पादन) चालू कारखाने संख्या १८६ ३४८८८
साखर कारखाने संख्या २०२
साखर कारखान्यातील उत्पादने हजार मे.टन ९५ ९०७२
सहकारी सूत गिरण्यांची संख्या संख्या १६७
११ वीज २०१११२

 

 

 

विद्युतीकरण झालेली गावे संख्या १५४६ ४०७४६
अ.क्र. बाब परिमाण नांदेड महाराष्ट्र
१२ सार्वजनिक आरोग्य (२०१११२)

 

 

 

रूग्णालये संख्या १९ १२६४
दवाखाने संख्या ३० २९२४
प्राथमिक आरोग्य केंद्गे संख्या ६३ १८१६
प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्गे संख्या ३६६ १०५८०
१३ प्राथमिक शिक्षण   

 

२०१०११ २०१११२
एकूण प्राथमिक शाळा (२००६०७) संख्या २४६५ ७६६२५
प्राथमिक शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या हजारात ४२२ १०७२८
प्राथमिक शाळेतील शिक्षक संख्या हजारात ११ ३५१
प्रत्येक शिक्षकामागे शाळेतील विद्यार्थी संख्या ३६ ३०
१४ माध्यमिक शिक्षण उच्च माध्यमिकसह

 

 

 

एकूण माध्यमिक शाळा संख्या ५६९ २१६००
माध्यमिक शाळेतील एकूण विद्यार्थी संख्या हजारात १५६ १०८११
शाळेतील शिक्षक हजारात ३००
प्रत्येक शिक्षकामागे माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थी संख्या ३० ३६
१५ आदिवासी कल्याणकारी योजना

 

 

 

उच्च शिक्षण

 

 

 

संस्था संख्या ११५ ३२७७
एकूण विद्यार्थी संख्या हजारात ५१ १७६९
१६ परिवहन आणि दळणवळण २०१०११

 

 

 

एकूण रेल्वे मार्ग लांबी कि.मी. २०८ ५९८४
रस्त्यांनी जोडलेली गावे

 

 

 

बारमाही संख्या १५०४ ३९५४१
एकूण रस्त्यांची लांबी (पृष्ठांकित) कि.मी. ८९०२ २४१७१२
राष्ट्रीय महामार्गांची लांबी कि.मी. ९६ ४३७६
राज्य महामार्गांची लांबी कि.मी. १२७१ ३४१०३
प्रमुख जिल्हा मार्ग लांबी कि.मी. २१०३ ४९९३६
इतर जिल्हा रस्त्यांची लांबी कि.मी. १२१५ ४६८९७
ग्रामीण रस्त्यांची लांबी कि.मी. ४२१८ १०६४००
१७ आदिवासी कल्याणकारी योजना 

 

 

 

आदिवासी आश्रमशाळा  संख्या २६ ११०८
त्यातील विद्यार्थी विद्यार्थी ५३३१ ४४६१८४
१८ मागासवर्गीयांसाठी कल्याणकारी योजना

 

 

 

मागासवर्गीयांकरीता वसतिगृहे संख्या २७१
वसतिगृहातील विद्यार्थी संख्या ६८५ २१८२८
१९ दरडोई उत्पन्न (२०१०११) रूपये ४४,९७८ ८७,६८६
दरडोई उत्पन्नात जिल्ह्याचा क्रमांक क्रमांक ३१  

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME