जलसंधारण (ग्रामविकास)

योजनेचे नांव : १. मृद संधारणाच्या उपाय योज­नेद्वारे जमि­नीचा विकास (राज्य १०० %)

कार्यान्वयन अधिकारी-  जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त तपशील : मृद व जलसंधारणाच्या विकास कामातु­न मृद व जलसंधारण करणे व जमि­नीचा पोत सुधारणे, पिक उत्पादकता वाढविणे.

योज­नेचा लाभ कोणास घेता येतो :अल्प, अत्यल्प, उत्पन्नगट मागासवर्गीय, महिला व इतर शेतकरी

लाभ घेण्यासाठी आवश्यक बाबी : जमी­न धारक शेतकरी


 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME