कामगार व सेवायोजन

योजनेचे नांव : १. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थामध्ये यंत्रसामग्री पुरविणे

कार्यान्वयन अधिकारी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, नांदेड.

योजनेचा संक्षिप्त  तपशिल  :  या योजने अंतर्गत नांदेड जिल्हयातील १६ औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेतील  त्यांच्या पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खर्च करण्यांत येतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने  यंत्रसामग्री या बाबींवर खर्च करण्यांची तरतुद आहे.

योजनेचा लाभ  कोणास घेता येतो : या योजने अंतर्गत इयत्ता ८ वी,  १० वी तसेच इयत्ता  १२  मधील विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. लाभार्थीत विद्यार्थ्यांना व्यवसाय करणे आणि स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होतात.


योजनेचे नांव : २. शासकीय  औ.प्र.संस्थेच्या वर्कशॉप/इमारतीसाठी भुसंपादन व बांधकाम.

कार्यान्वयन अधिकारी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, नांदेड.

 योजनेचा संक्षिप्त  तपशिल :  या योजने अंतर्गत नांदेड जिल्हयातील १६ औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेतील  त्यांच्या पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खर्च करण्यांत येतो. सद्य या योजनेअंतर्गत ७ औ.प्र.संस्थेचे बांधकाम प्रगती पथावर असून सन २०१३१४ मध्ये १ बांधकाम प्रस्तावित आहे. 

योजनेचा लाभ  कोणास घेता येतो : या योजने अंतर्गत इयत्ता ८ वी,  १० वी तसेच इयत्ता  १२  मधील विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. लाभार्थीत विद्यार्थ्यांना व्यवसाय करणे आणि स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होतात.


योजनेचे नांव : ३. औ.प्र.संस्थेतील विद्यार्थ्यांची वसतीगृह बांधकाम व वसतीगृहातील प्रशिक्षणार्थ्यांना सुविधा देणे.

कार्यान्वयन अधिकारी जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी, नांदेड.

योजनेचा संक्षिप्त  तपशिल  :  या योजने अंतर्गत नांदेड जिल्हयातील १६ औद्योगीक प्रशिक्षण संस्थेतील  त्यांच्या पायाभुत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खर्च करण्यांत येतो. त्यामध्ये प्रामुख्याने  यंत्रसामग्री, बांधकाम अशा बाबींवर खर्च करण्यांची तरतुद आहे.

योजनेचा लाभ  कोणास घेता येतो : या योजने अंतर्गत इयत्ता ८ वी,  १० वी तसेच इयत्ता  १२  मधील विद्यार्थी व्यवसाय शिक्षणाचा लाभ घेत आहेत. लाभार्थीत विद्यार्थ्यांना व्यवसाय करणे आणि स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होतात.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME