वैद्यकीय शिक्षण

योजनेचे नांव –   १. आयुर्वेदिक व युनानी दवाखान्याचे बांधकाम दुरुस्ती व यंत्र सामुग्री पुरविणे

कार्यान्वयन अधिकारी जिल्हा अारोग्य अधिकारी,जि.प.नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त तपशिल: आयुवैदिक युनानी १३ दवाखान्याची इमारती बांधकाम दुरुस्ती इ. बांधकाम करण्यासाठी निधी वापरण्यात येतो.

योजनेचा लाभ  कोणास घेता येतो : सार्वजनिक योजना.


योजनेचे नांव –   २. हॉस्पीटलची यंत्र सामग्री व साधन सामग्री खरेदी करणे.

कार्यान्वयन अधिकारी अधिष्ठाता, शासकीय आयुवेदिक महावि’ालय व रुग्णालय, नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त तपशीलः हॉस्पीटलसाठी लागणार्‍या औषधी साधन सामुुग्री व यंत्र सामुग्री खरेदी करण्यात येते.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME