माहिती व प्रसिद्धी

योजनेचे नाव १. जिल्हा माहिती कार्यालयाचे बळकटीकरण

कार्यान्वयन अधिकारी – जिल्हा माहिती अधिकारी, नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त  तपशील : या योजने अंतर्गत लोकाभिमुख उपक्रमांच्या पुस्तिकेची छपाई  आणि नांदेड जिल्ह्यातील पर्यटन स्थळांवर आधारित रंगीत पर्यटन पुस्तिका छपाई तसेच  जिल्ह्यातील महिला बचत गटांना (२१००) लोकराज्य मासिकाचे वार्षिक वर्गणीदार करुन घेतले जाते. लोकाभिमुख उपक्रमांतर्गत पारदर्शक धान्य वितरणासाठी एसएमएस प्रणाली आणि महाई सेवा राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा लाभ कोणास घेता येतो:  या कार्यालयांचे बळकटीकरण करुन त्यांच्याद्वारे  शासनाच्या विविध योजनांची  माहिती प्रसिध्द करणे आणि ती जनतेपर्यंत पोहचविणे तसेच जिल्ह्यातील पर्यटन क्षेत्रांवर आधारित पर्यटन पुस्तिकेची छपाई आणि माहिती यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी साहित्य आणून संगणक यंत्रणा मजबूत केली आहे.

योजनेबाबतचे शासन निर्णय: शासन निर्णय क्र.वानियो२०१०/प्र.क्र.३४६/३४, मंत्रालय, मुंबई ३२ दिनांक ९ सप्टेंबर , २०१०


Leave a Reply

Your email address will not be published.

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME