महिला व बालविकास

 योजनेच नाव १.अंगणवाडी इमारत बांधकाम

कार्यान्वयन अधिकारी- उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (म. व बा.) जि.प.नांदेड

योजनेचा संक्षिप्त तपशील : ज्या अंगणवाडया उघडयावर/झाडाखाली/भाडयाने/खाजगी समाज मंदीर / ग्रा.पं/शाळा खोळी, व्हराडयांत भरतात अशा केंद्गाकरिता स्वतंत्र इमारत बांधकाम करणे. 

योजनेचा लाभ कोणास घेता येतो: अंगणवाडी केंद्गातील ३ ते ६ वर्षे वयोगट व इतर लाभार्थी लाभा घेण्यासाठी आवश्यक बाबी अर्हताअंगणवाडी केंद्गातील ३ते ६ वर्षे वयोगट व इतर लाभार्थी योजनेबाबतचे शासन निर्णय महाराष्ट्र शासन महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.एबावि२००८/ प्र.क्र.१७३/का६ दिः १५ जाने २०१०.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME