मासिक प्रगती अहवाल

जिल्हा वार्षिक योज­ना २०१२.१३(सर्वसाधारण)
मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च,२०१३
शिर्ष­निहाय गोषवारा
जिल्हा : ­नांदेड

 

(रूपये लाखात) 

.क्र. विकास क्षेत्र अर्थसंकल्पीयतरतुद पुनर्विनियोजीत अंतिम तरतुद झालेला एकुण खर्च एकूण खर्चाची टक्केवारी
गाभाक्षेत्र

 

 

 

 

1

कृषि व संलग्ण सेवा

1697.96

1920.92

1920.92

100.00

2

ग्राम विकास

2090.29

2418.30

2418.30

100.00

3

एकुण सामाजीक व सामुहीक सेवा

6437.59

5886.63

5883.53

99.95

  एकुण गाभा क्षेत्र

10225.84

10225.84

10222.74

99.97

 बिगर गाभा क्षेत्र        

4

पाटबंधारे पुर ­नियंत्रण

1442.00

1592.00

1579.73

99.23

5

ऊर्जा

76.27

85.27

85.27

100.00

6

उद्योगखाणकाम

117.00

108.00

106.65

98.75

7

सार्वजन्­ािक बांधकाम ( रस्ते )

2203.00

2203.00

2203.00

100.00

8

सामा­न्य सेवा

1566.00

1366.83

1366.81

100.00

9

सामा­न्य आर्थीक सेवा

900.00

949.17

949.17

100.00

  एकुण बिगर गाभा

6304.27

6304.27

6290.63

99.78

  एकुण -जिल्हा न्­ाांदेड

16530.11

16530.11

16513.37

99.90

 

 

जिल्हा वार्षिक योज­ना २०१२.१३(सर्वसाधारण)
मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च, २०१३
उपशिर्ष­निहाय गोषवारा
जिल्हा : ­नांदेड

 

 

( रूपये लाखात )
.क्र. विकास क्षेत्र / उप क्षेत्र अर्थसंकल्पीयतरतुद पुनर्विनियोजीत अंतिम तरतुद झालेला एकुण खर्च एकूण खर्चाची टक्केवारी
गाभाक्षेत्र

 

 

 

 

1

कृषि

917.49

797.17

797.17

1000.00

2

मृदसंधारण

45.32

124.24

124.24

100.00

3

पशुसंवर्धन्­

432.75

492.50

492.50

100.00

4

मत्स्यव्यवसाय

3.40

3.40

3.40

100.00

5

­ने

199.00

303.60

303.60

100.00

6

सहकार

100.00

200.00

200.00

100.00

एकुण कृषि व संलग्ण सेवा

1697.96

1920.92

1920.92

100.00

7

ग्रामविकास

2036.28

2405.20

2405.20

100.00

8

ग्रामिण रोजगार योज­ना

0.00

0.00

0.00

0.00

9

जलसंधारण

54.00

13.10

13.10

100.00

एकुण ग्राम विकास

2090.29

2418.30

2418.30

100.00

10

शालेयशिक्षण

142.00

216.50

216.50

100.00

11

तंत्रशिक्षण

132.00

10.53

10.35

98.30

12

क्रिडा

18.50

26.50

26.50

100.00

13

गं्रथालय/ कला व संस्कृती

36.00

12.00

12.00

100.00

14

वैद्यकियशिक्षण

318.15

257.96

257.96

100.00

15

सार्वजन्­ािक आरोग्य

833.00

905.00

905.00

100.00

16

पाणीपुरवठास्वच्छता

1190.04

1090.03

1090.03

100.00

17

नगरविकास

761.92

1445.92

1445.92

100.00

18

माहितीप्रसिध्दी

1.01

12.19

12.19

100.00

19

महसुल

1.00

2.27

2.27

100.00

20

सामाजिक ­न्याय ( ॄ )

192.97

202.90

202.90

100.00

21

कामगार व कामगार कल्याण/ व्यवसाय शिक्षण

2240.00

1259.83

1256.91

99.77

.क्र. विकास क्षेत्र / उप क्षेत्र अर्थसंकल्पीयतरतुद पुनर्विनियोजीत अंतिम तरतुद झालेला एकुण खर्च एकूण खर्चाची टक्केवारी

22

महिला व बाल विकास

421.00

420.00

420.00

100.00

23

सामान्­य प्रशास­

150.00

25.00

25.00

100.00

एकुण सामाजीक व सामुहीक सेवा

6437.59

5886.63

5883.53

99.95

  एकुण गाभा क्षेत्र

10225.84

10225.84

10222.74

99.97

 बिगर गाभा क्षेत्र        

24

जलसंधारण ( पाटबंधारे )

1392.00

1392.00

1379.73

99.12

25

जलसंपदा

50.00

200.00

200.00

100.00

  एकुण पाटबंधारे पुरन्­ाियंत्रण

1442.00

1592.00

1579.73

99.23

26

उर्जा

21.27

21.27

21.27

100.00

27

विद्युतविकास

55.00

64.00

64.00

100.00

  एकूण-ऊर्जा व विद्युत विकास

76.27

85.27

85.27

100.00

28

उद्योग

105.00

102.00

100.65

98.68

29

वस्त्रोद्योग

12.00

6.00

6.00

100.00

  एकूण-उद्योग व खाणकाम

117.00

108.00

106.65

98.75

30

सार्वजन्­ािक बांधकाम ( रस्ते )

2203.00

2203.00

2203.00

100.00

  सामा­न्य सेवा        

31

सार्वज­निक बांधकाम ( ईमारती )

802.00

658.18

658.18

100.00

32

सामा­न्य सेवा  ( न्­ाियोजन्­ा  )

14.00

10.06

10.06

100.00

33

मूल्यमाप­न, स­ाियंत्रण डाटा ए­न्ट्रि

75.00

23.59

23.59

100.00

34

­नावि­न्यपूर्ण योज­ना

675.00

675.00

674.98

100.00

 

एकुण सामा­न्य सेवा

1566.00

1366.83

1366.81

100.00

 

सामा­न्य आर्थीक सेवा        

35

पर्यटन्­ा व संस्कृतीक कार्य

900.00

949.17

949.17

100.00

36

एकुण सामान्­य आर्थीक सेवा

900.00

949.17

949.17

100.00

  एकुण बिगर गाभा

6304.27

6304.27

6290.63

99.78

  एकुण -जिल्हा ­नांदेड

16530.11

16530.11

16513.37

99.90

 

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME