सन 2011-12

जिल्‍हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) सन 2011-12
मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च, 2012
जिल्‍हा नांदेड (उपशिर्ष निहाय गोषवारा) (रुपये लाखात)
अ. विकास क्षेत्र/ उपक्षेत्र/ प्रकल्‍पाचे नांव अर्थसंकल्पिय तरतूद शासनाकडुन प्राप्‍त तरतूद पुनर्विनियोजित तरतूद एकूण वितरीत केलेली तरतूद एकूण झालेला खर्च एकूण खर्चाची टक्‍केवारी
क्र. पुनर्विनियोजित तरतुदीशी वितरीत तरतुदीशी
1 2 3 4 5 6 8 9 10
अ. गाभा क्षेत्र
1 कृषि 322.87 322.87 814.58 814.58 784.22 96.27 96.27
2 मृदसंधारण 75.73 75.73 111.35 111.35 107.94 96.94 96.94
3 पशुसंवर्धन 153.00 153.00 176.74 176.74 176.74 100.00 100.00
4 मत्‍स्यव्‍यवसाय 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 100.00 100.00
5 वने 179.69 179.69 232.64 232.64 232.64 100.00 100.00
6 सहकार 80.00 80.00 305.00 305.00 305.00 100.00 100.00
एकूण कृषि व संलग्‍न सेवा 815.29 815.29 1644.30 1644.30 1610.54 97.95 97.95
7 ग्रामविकास 2147.64 2147.64 1616.99 1616.99 1614.82 99.87 99.87
8 ग्रामीण रोजगार योजना 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00 100.00 100.00
9 जलसंधारण 152.75 152.75 15.83 15.83 15.83 100.00 100.00
एकूण ग्रामविकास 2312.39 2312.39 1644.81 1644.81 1642.64 99.87 99.87
10 शालेय शिक्षण 218.00 218.00 216.25 216.25 214.50 99.19 99.19
11 व्‍यवसाय शिक्षण 377.00 377.00 255.40 255.40 247.56 96.93 96.93
12 क्रीडा 23.00 23.00 148.00 148.00 148.00 100.00 100.00
13 ग्रंथालय/ कला व संस्‍कृती 88.00 88.00 97.00 97.00 97.00 100.00 100.00
14 वैद्यकीय शिक्षण 20.00 20.00 20.00 20.00 19.99 99.97 99.97
15 सार्वजनिक आरोग्‍य 906.00 906.00 720.44 720.44 720.43 100.00 100.00
16 पाणीपुरवठा व स्‍वच्‍छता 1591.03 1591.03 1641.03 1641.03 1641.03 100.00 100.00
17 नगरविकास 730.00 730.00 670.00 670.00 670.00 100.00 100.00
18 माहिती व प्रसिध्‍दी 6.95 6.95 5.15 5.15 5.15 100.00 100.00
19 महसुल 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 समाजिक न्‍याय ( VJNT ) 218.00 218.00 181.00 181.00 181.00 100.00 100.00
21 उच्‍च व तंत्रशिक्षण 835.00 835.00 584.09 584.09 567.66 97.19 97.19
22 महिला व बाल विकास 501.00 501.00 907.00 907.00 907.00 100.00 100.00
23 सामान्‍य प्रशासन 150.00 150.00 50.00 50.00 0.00 0.00 0.00
एकूण सामाजिक व सामुहीक सेवा 5664.98 5664.98 5495.36 5495.36 5419.32 98.62 98.62
एकूण गाभा क्षेत्र 8792.66 8792.66 8784.48 8784.47 8672.50 98.73 98.73
बिगर गाभा क्षेत्र
24 जलसंधारण (पाटबंधारे) 1095.00 1095.00 1128.54 1128.54 1128.54 100.00 100.00
25 जलसंपदा 1.00 1.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00
एकूण पाटबंधारे पुर नियंत्रण 1096.00 1096.00 1158.54 1158.54 1128.54 100.00 100.00
26 ऊर्जा विद्युत विकास 95.00 95.00 95.00 95.00 95.00 100.00 100.00
27 उद्योग 130.00 130.00 128.85 128.85 128.85 100.00 100.00
28 सार्वजनिक बांधकाम (रस्‍ते) 1821.34 1821.34 2000.03 2000.03 2000.03 100.00 100.00
29 नियोजन विभाग 50.00 50.00 89.39 89.39 89.39 100.00 100.00
30 मुल्‍यमापन, सनियंत्रण डाटा एन्‍ट्री 70.00 70.00 11.10 11.10 11.10 100.00 100.00
31 नाविन्‍यपूर्ण योजना 831.00 831.00 629.95 629.95 626.44 99.44 99.44
32 जि.नि.स. 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
33 सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 1100.00 1100.00 1102.66 1102.66 1102.66 100.00 100.00
एकूण सामान्‍य सेवा 4111.34 4111.34 4056.98 4056.98 4053.47 99.91 99.91
एकूण बिगर गाभा 5207.34 5207.34 5215.52 5215.52 5182.01 99.36 99.36
एकूण विभाग-नियोजन नांदेड 100% 14000.00 14000 14000.00 14000.00 13854.52 98.96 98.96

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME