सन 2010-11

जिल्‍हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2010-11
मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च, 2011
जिल्‍हा नांदेड (शिर्ष निहाय गोषवारा) (रुपये लाखात)
अ. विकास क्षेत्र/ उपक्षेत्र/ प्रकल्‍पाचे नांव अर्थसंकल्पिय तरतूद शासनाकडुन प्राप्‍त तरतूद पुनर्विनियोजित तरतूद एकूण झालेला खर्च एकूण खर्चाची टक्‍केवारी
क्र. अर्थसंकल्पिय तरतुदीशी प्राप्‍त तरतूदीशी
1 2 3 4 5 6 7 8
1 कृषि व संलग्‍न सेवा 702.20 689.22 519.62 689.12 98.14 99.99
2 ग्राम विकास 462.92 441.82 445.00 430.00 92.89 97.32
3 पाटबंधारे पुर नियंत्रण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 विद्युत विकास 175.00 142.08 175.00 142.08 81.19 100.00
5 उद्योग व खाणकाम 66.00 61.80 71.00 61.80 93.64 100.00
6 वाहतुक व दळणवळण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 सामान्‍य आर्थिक सेवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 सामाजिक व सामुहीक सेवा 1925.63 1413.87 2203.96 1408.97 73.17 99.65
एकूण विभाग-नियोजन जिल्‍हा नांदेड 3331.75 2748.79 3414.58 2731.97 82.00 99.39
जिल्‍हा वार्षिक अनुसूचित जाती उपयोजना सन 2010-11
मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च, 2011
जिल्‍हा नांदेड (उपशिर्ष निहाय गोषवारा) (रुपये लाखात)
अ. विकास क्षेत्र/ उपक्षेत्र/ प्रकल्‍पाचे नांव अर्थसंकल्पिय तरतूद शासनाकडुन प्राप्‍त तरतूद पुनर्विनियोजित तरतूद एकूण झालेला खर्च एकूण खर्चाची टक्‍केवारी
क्र. अर्थसंकल्पिय तरतुदीशी प्राप्‍त तरतूदीशी
1 2 3 4 5 6 7 8
A गट क्र.1 कृषि व संलग्‍न सेवा
1 पीक संवर्धन 640.00 640.00 458.27 640.00 100.00 100.00
2 पशुसंवर्धन 56.10 44.32 56.10 44.32 0.00 0.00
3 मत्‍स्यव्‍यवसाय 2.10 0.90 1.25 0.83 39.52 92.22
4 सहकार 4.00 4.00 4.00 3.97 99.25 99.25
B एकूण गट क्र.1 कृषि व संलग्‍न सेवा 702.20 689.22 519.62 689.12 98.14 99.99
गट क्र.2 ग्रामीण विकास
5 एकात्मिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम 47.92 30.00 30.00 30.00 62.60 100.00
6 जवाहर ग्राम समृध्‍दी योजना इंदिरा आवास योजना 400.00 400.00 400.00 400.00 100.00 0.00
7 ग्रामीण स्‍वच्‍छता कार्यक्रम 15.00 11.82 15.00 0.00 0.00 0.00
C एकूण गट क्र.2 ग्रामीण विकास 462.92 441.82 445.00 430.00 92.89 97.32
D एकूण गट क्र.3 पाटबंधारे व पूर नियंत्रण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
E एकूण गट क्र.4 विद्युत विकास 175.00 142.08 175.00 142.08 81.19 100.00
गट क्र.5 उद्योग व खाणकाम 66.00 61.80 71.00 61.80 93.64 100.00
8 जिल्‍हा उद्योग योजना 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
F एकूण गट क्र.5 उद्योग व खाणकाम 66.00 61.80 71.00 61.80 93.64 100.00
G एकूण गट क्र.6 वाहतुक व दळणवळण 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
H एकूण गट क्र.7 सर्वसाधारण आर्थिक सेवा 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
गट क्र.8 सामाजिक आणि सामूहिक सेवा
9 सामान्‍य शिक्षण (प्राथमिक) 88.69 88.69 88.69 84.28 95.03 95.03
10 क्रीडा व युवक कल्‍याण 17.60 12.15 13.10 12.15 69.03 100.00
11 तांत्रिक शिक्षण 3.40 1.50 3.40 1.50 44.12 100.00
12 पाणीपुरवठा व स्‍वच्‍छता 115.00 48.87 115.00 48.87 0.00 0.00
13 नगर विकास 0.00 0.00 280.00 0.00 0.00 0.00
14 माहिती व प्रसिध्‍दी 2.00 2.00 2.00 1.99 99.50 99.50
15 कामगार व कामगार कल्‍याण 5.57 1.97 5.57 1.97 35.37 100.00
16 समाज कल्‍याण म.बा.क. 10.00 8.08 10.00 8.08 80.80 100.00
एकूण मागासवर्गीयांचे कल्‍याण  1 242.26 163.26 517.76 158.84 65.57 97.29
एकूण मागासवर्गीयांचे कल्‍याण 2 1683.37 1250.61 1686.20 1250.13 74.26 99.96
I एकूण गट क्र.8 सामाजिक आणि सामूहिक सेवा 1925.63 1413.87 2203.96 1408.97 73.17 99.65
एकूण गट क्र.1 ते 8 जिल्‍हास्‍तरीय योजना 3331.75 2748.79 3414.58 2731.97 82.00 99.39

Leave a Reply

Your email address will not be published.

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME