सन 2010-11

जिल्‍हा वार्षिक आदिवासी उपयोजना (टिएसपी व ओटीएसपी) सन 2010-11
मासिक प्रगती अहवाल माहे मार्च, 2011 अखेर
जिल्हा : नांदेड शिर्षनिहाय गोषवारा (रुपये लाखात)

 

अनुक्रमांक विकास क्षेत्र/ उप क्षेत्र / योजनेचे/ प्रकल्पाचे नांव क्षेत्र   मंजुर  नियतव्यय 2011-12 अर्थ संकल्पिय तरतुद पुनर्वि – नियोजित  तरतुद जि.नि.समिती कडून वितरीत तरतूद एकूण समर्पित तरतूद एकुण झालेला खर्च एकुण खर्चाची टक्केवारी
पुनर्विनियोजित तरतुदीशी वितरीत तरतुदीशी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
उप शिर्ष  
गट -1 ) कृषि व संलग्न सेवा
1 पिकसंवर्धन TSP 30.00 30.00 42.85 25.57 0.00 25.57 59.67 100.00
OTSP 40.00 40.00 40.00 36.39 0.00 36.39 90.98 100.00
  TOTAL 70.00 70.00 82.85 61.96 0.00 61.96 74.79 100.00
2 मृदसंधारण TSP 15.00 15.00 15.00 12.01 0.00 12.01 80.07 0.00
OTSP 23.00 23.00 23.00 18.40 0.00 18.40 80.00 100.00
TOTAL 38.00 38.00 38.00 30.41 0.00 30.41 80.03 100.00
3 पशुसंवर्धन TSP 28.10 28.10 28.00 24.61 0.04 24.58 87.79 99.88
OTSP 6.60 6.60 6.50 5.61 0.05 5.56 85.54 99.11
TOTAL 34.70 34.70 34.50 30.22 0.09 30.14 87.36 99.74
4 मत्स्यव्यवसाय TSP 1.33 1.33 0.96 0.91 0.31 0.87 90.63 95.60
OTSP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1.33 1.33 0.96 0.91 0.31 0.87 90.63 95.60
5 वने TSP 19.54 17.34 17.34 15.53 0.00 15.53 89.56 100.00
OTSP 15.93 12.93 17.10 11.00 0.00 11.00 64.33 100.00
TOTAL 35.47 30.27 34.44 26.53 0.00 26.53 77.03 100.00
6 सहकार TSP 2.48 2.48 2.13 2.04 0.27 2.04 95.77 100.00
OTSP 0.66 0.66 0.00 0.00 0.52 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.14 3.14 2.13 2.04 0.79 2.04 95.77 100.00
एकुण गट (1) कृषि व संलग्न सेवा TSP 96.45 94.25 106.28 80.67 0.62 80.60 75.84 99.91
OTSP 86.19 83.19 86.60 71.40 0.57 71.35 82.39 99.93
TOTAL 182.64 177.44 192.88 152.07 1.19 151.95 78.78 99.92
शिर्ष गट-2) ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम.
7 एकात्मिक ग्रामिण विकास कार्यक्रम TSP 6.60 6.60 6.60 6.60 0.00 6.60 100.00 100.00
OTSP 20.00 20.00 10.00 10.00 0.00 10.00 100.00 100.00
TOTAL 26.60 26.60 16.60 16.60 0.00 16.60 100.00 100.00
8 अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम TSP 70.00 70.00 20.00 25.00 65.65 25.00 125.00 100.00
OTSP 50.00 50.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 120.00 120.00 25.00 25.00 65.65 25.00 100.00 100.00
9 ग्रामिण सफाई TSP 6.35 6.35 6.35 5.85 0.00 5.85 92.13 100.00
OTSP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6.35 6.35 6.35 5.85 0.00 5.85 92.13 100.00
एकुण गट (2) ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम. TSP 82.95 82.95 32.95 37.45 65.65 37.45 113.66 100.00
OTSP 70.00 70.00 15.00 10.00 0.00 10.00 66.67 100.00
TOTAL 152.95 152.95 47.95 47.45 65.65 47.45 98.96 100.00
शिर्ष गट 3 लघु पाटबंधारे
10 लघु पाटबंधारे TSP 66.80 66.80 100.27 64.09 0.00 64.09 63.92 100.00
OTSP 79.07 79.07 98.39 61.77 0.00 61.77 62.78 100.00
TOTAL 145.87 145.87 198.66 125.86 0.00 125.86 63.35 100.00
एकुण गट -(3)पाटबांधारे TSP 66.80 66.80 100.27 64.09 0.00 64.09 63.92 100.00
OTSP 79.07 79.07 98.39 61.77 0.00 61.77 62.78 100.00
TOTAL 145.87 145.87 198.66 125.86 0.00 125.86 63.35 100.00
शिर्ष गट (4) विद्युत विकास
11 विद्युत  विकास TSP 20.00 20.00 11.67 11.67 0.00 8.43 72.24 72.24
OTSP 22.00 22.00 7.68 20.79 0.00 19.77 257.42 95.09
TOTAL 42.00 42.00 19.35 32.46 0.00 28.20 145.74 86.88
एकुण गट -(4) TSP 20.00 20.00 11.67 11.67 0.00 8.43 72.24 72.24
OTSP 22.00 22.00 7.68 20.79 0.00 19.77 257.42 95.09
TOTAL 42.00 42.00 19.35 32.46 0.00 28.20 145.74 86.88
गट -5) उद्योग खाणकाम
12 ग्रामीण व लघुउद्योग TSP 6.05 6.05 7.42 4.94 0.00 4.07 54.85 82.39
OTSP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6.05 6.05 7.42 4.94 0.00 4.07 54.85 82.39
एकुण गट -5) उद्योग खाणकाम TSP 6.05 6.05 7.42 4.94 0.00 4.07 54.85 82.39
OTSP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 6.05 6.05 7.42 4.94 0.00 4.07 54.85 82.39
गट -6) वाहतुक व दळणवळण
13 रस्ते विकास TSP 199.30 510.14 510.14 502.38 0.00 481.81 94.45 95.91
OTSP 217.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 416.60 510.14 510.14 502.38 0.00 481.81 94.45 95.91
एकुण गट -(6) TSP 199.30 510.14 510.14 502.38 0.00 481.81 94.45 95.91
OTSP 217.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 416.60 510.14 510.14 502.38 0.00 481.81 94.45 95.91
गट- 7)सर्वसाधारण आर्थिक सेवा
एकुण गट- 7)सर्वसाधारण आर्थिक सेवा TSP 217.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTSP 416.60 510.14 510.14 502.38 0.00 481.81 94.45 95.91
TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
गट-8)सामाजिक व सामुहिक सेवा.
14 सामान्‍य शिक्षण TSP 4.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTSP 11.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 16.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15 क्रिडा व युवक कल्याण. TSP 2.65 2.65 2.65 1.06 0.32 1.00 12.08 30.19
OTSP 2.50 2.50 2.50 0.50 1.24 0.97 49.60 248.00
TOTAL 5.15 5.15 5.15 1.56 1.56 1.97 30.29 100.00
16 आरोग्य सेवा. TSP 340.20 340.20 283.12 265.63 265.37 27.80 93.73 99.90
OTSP 121.27 121.27 121.27 116.45 116.27 0.67 95.88 99.85
TOTAL 461.47 461.47 404.39 382.08 381.64 28.47 94.37 99.88
17 पाणी पूरवठा व स्वच्छता. TSP 68.93 48.42 48.42 47.01 47.01 0.00 97.09 100.00
OTSP 41.25 28.20 28.20 27.69 27.69 0.00 98.19 100.00
TOTAL 110.18 76.62 76.62 74.70 74.70 0.00 97.49 100.00
18 नगर विकास. TSP 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 0.00 80.00 100.00
OTSP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 3.00 3.00 3.00 2.40 2.40 0.00 80.00 100.00
19 माहिती व प्रसिध्दी TSP 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTSP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20 मागासवर्गीयांचे कल्याण. TSP 376.79 348.42 422.69 284.91 199.80 19.22 47.27 70.13
OTSP 593.37 547.13 608.13 416.54 359.24 5.00 59.07 86.24
TOTAL 970.16 895.55 1030.82 701.45 559.04 24.22 54.23 79.70
21 कामगार व कामगार कल्याण. TSP 61.60 61.02 46.60 51.50 22.31 28.69 47.88 43.32
OTSP 35.00 34.41 20.00 10.00 4.07 13.00 20.35 40.70
TOTAL 96.60 95.43 66.60 61.50 26.38 41.69 39.61 42.89
22 समाज कल्‍याण TSP 10.00 10.00 10.00 10.00 9.99 0.00 99.90 99.90
OTSP 10.00 10.00 10.00 9.50 9.99 0.00 99.90 105.16
TOTAL 20.00 20.00 20.00 19.50 19.98 0.00 99.90 102.46
एकुण गट -(8) सामाजिक व सामुहिक सेवा TSP 872.57 813.71 816.48 662.51 547.20 76.71 67.02 82.59
OTSP 815.36 743.51 790.10 580.68 518.50 19.64 65.62 89.29
TOTAL 1687.93 1557.22 1606.58 1243.19 1065.70 96.35 66.33 85.72
  एकुण गट (1 ते 8):-टिएसपी TSP 1344.12 1593.90 1585.21 1363.71 1223.65 144.91 77.19 89.73
एकुण गट (1 ते 8):- ओटिएसपी OTSP 1289.92 997.77 997.77 744.64 681.39 20.21 68.29 91.51
ओटीएसपीसह जिल्हा-नांदेड TOTAL 2634.04 2591.67 2582.98 2108.35 1905.04 165.12 73.75 90.36

Leave a Reply

Your email address will not be published.

moncler outlet best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions best hair extensions best clip in hair extensions

Powered By Indic IME